205
Lori
Henkener
210-249-4852
2108572741
San Antonio ENT
4775 Hamilton Wolfe Bld 1
San Antonio
TX
78229
MA,BA,,
Speech-Language Pathology,Communication Disorders,,
St. Louis University,University of North Texas,,
2014,9/15/16 - 9/18/16,
Hadas Golan,Hadas Golan,
San Antonio
Texas (TX)
English
Level 2